Waarde van het pensioen

waardevast

Om ervoor te zorgen dat het pensioen dat u nu heeft opgebouwd straks nog net zoveel “koopkracht” heeft, kan het bestuur van het pensioenfonds ieder jaar opnieuw besluiten om uw pensioen of uw pensioenaanspraken (geheel of gedeeltelijk) te indexeren. Dit houdt in, dat er een toeslag wordt gegeven op uw pensioen, zodat de koopkracht van uw pensioen (al dan niet volledig) gelijke tred houdt met de prijzen.

Voorwaardelijkheid

De toeslag op uw pensioenaanspraak is voorwaardelijk. Dit betekent dat het bestuur van het pensioenfonds jaarlijks besluit of er wel of geen toeslag van de opgebouwde pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen plaatsvindt. Dit bestuursbesluit is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Als u in enig jaar een toeslag ontvangt, is het niet zeker of en in welke mate in de toekomst ook toeslag wordt verleend. Er wordt geen geld gereserveerd voor toeslagverlening en er wordt geen pensioenpremie voor betaald.
De voorwaardelijke toeslagverlening houdt dus in dat het pensioenfonds jaarlijks probeert over te gaan tot toeslagverlening. Zolang u deelnemer bent, probeert het pensioenfonds uw pensioenaanspraken jaarlijks op 1 januari aan te passen aan de algemene loonontwikkeling bij de werkgever (loonindex).
Zodra u geen deelnemer meer bent, probeert het pensioenfonds uw opgebouwde pensioenaanspraken of uw pensioenuitkering aan te passen aan de procentuele stijging van de consumenten prijsindex (zoals deze is vastgesteld door het CBS).
U heeft dus geen recht op toeslag. Het fonds zal ook trachten de aanspraken van uw eventuele ex-partner aan te passen aan de zojuist bedoelde prijsontwikkeling.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.