Premie Pensioenregeling

premieverdeling beide 67

Samen met de werkgever betaalt u de premie voor uw pensioenregeling. U betaalt ongeveer 1/3 van de premie van uw pensioengrondslag, de rest van de kosten (2/3 van de premie) neemt de werkgever voor zijn rekening, behoudens het betalingsvoorbehoud.

De premie wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld. De premie die u moet betalen voor de pensioenregeling houdt de werkgever maandelijks in op uw bruto salaris. Deze premie wordt gebruikt voor: opbouw van pensioen, verzekeringspremie voor overlijden, arbeidsongeschiktheid e.d.

Betalingsvoorbehoud

De werkgeversbijdrage voor de pensioenregeling kan verminderd of zelfs helemaal gestopt worden. Dit kan uitsluitend bij een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Als deze situatie zich voordoet, worden de pensioenaanspraken die u nog zou opbouwen aan de gewijzigde omstandigheden aangepast. U wordt hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De pensioenaanspraken die u opgebouwd heeft, veranderen overigens niet. De mogelijke wijziging betreft dus alleen de in toekomst nog op te bouwen pensioenaanspraken. De werkgever kan overigens niet worden verplicht om in enig jaar meer bij te dragen dan het verschil tussen enerzijds 30% van de som der pensioengrondslagen van de (aspirant) deelnemers in dat jaar en anderzijds de (aspirant) deelnemersbijdragen in dat jaar.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.